Ime društva: Društvo za ceste Primorske
Naslov društva : Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
Matična številka društva: 5946166000
Davčna številka društva: 69204080
TRR številka: SI56 0475 1000 0336 398

W: www.dcprimorske.si
E: dcprimorske@gmail.com
M: +386 41 759 770

Predsednik društva: Zvone Likar, univ. dipl. inž. grad.


Predstavniki društva za mandatno obdobje od 2017 do 2021

Upravnega odbora:
1. Zvone Likar, predsednik društva
2. Mitja Čotar, podpredsednika društva
3. Zoran Marić, član
4. Bojan Berlot, član
5. Stojan Natlačen, član
6. Stanislav Trebižan, član
7. Alenka Zgaga, poslovna sekretarka in blagajničarka

Nadzornega odbora:
1. Zvonko Cotič, predsednik nadzornega odbora
2. Roman Leiler, član
3. Martin Pregelj, član

Častnega razsodišča (oz. disciplinskega odbora):
1. Dušan Velikonja, predsednik častnega razsodišča
2. Borut Dovžak, član
3. Bogomir Ipavec, član


NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA (veza 7. člen statuta)

Društvo je prostovoljno nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, katerih skupni interes je, da medsebojno izmenjavajo strokovna mnenja in izoblikujejo skupna stališča o problematiki načrtovanja, izgradnje, modernizacije in vzdrževanja cest in druge prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Nameni društva in cilji društva so:

• Vzpodbujanje razvoja in sodelovanje pri razvoju in uveljavitvi slovenske cestne stroke.
• Seznanjanje članov in najširše javnosti z aktualnostmi s področja uporabe načrtovanja, upravljanja, gradnje in vzdrževanja cestne infrastrukture.
• Promocija delovanja društva in vključevanje v delo društva čim večjega števila rednih članov in drugih občanov.
• Izobraževanje članov društva in občanov o strokovnih pristopih in dejstvih, ki spremljajo uporabo, izgradnjo in vzdrževanje cest.
• Vzpodbujanje razvoja, posodobitve in gospodarnega ohranjan cestnega omrežja v Republiki Sloveniji in podpora razvoju ostalih prometnih dejavnosti v državi.
• Sodelovanje pri razvoju znanosti in tehničnih dosežkov v državi in v mednarodnih okvirih, enakopravno vključevanje vdelo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne razvojne projekte.
• Uveljavljanje kodeksa cestnih strokovnjakov.
• Povezovanje in usklajevanje delovanja slovenskih društev cestnih in prometnih strokovnjakov ter izmenjava mnenj s sorodnimi društvi v gradbeni stroki.
• Vzpodbujanje in razvijanje ustvarjalne iniciative in inovacij članov.

Za doseganje namena in ciljev društva izvaja društvo naslednje nepridobitne dejavnosti:

• Izdelava in izdaja strokovnih publikacij s področja delovanja društva, strokovnih knjig, zbornikov referatov na strokovnih srečanjih, strokovnih poročil, brošur, biltena – časopisa društva ipd. (glavna nepridobitna dejavnost).
• Organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji kongresov, posvetovanj, simpozijev, omizij in drugih strokovnih prireditev.
• Organiziranje strokovnih potovanj – ekskurzij v državi in tujini, obiskov delegacij društev pri sorodnih organizacijah doma in v tujini.
• Izdelava študij, analiz, revizij projektne, osnutkov tehničnih predpisov, smernic, navodil in drugih strokovnih gradiv ter dajanje strokovnih mnenj o razvojnih in inovativnih dosežkih, novih tehnologijah in materialih, projektnih rešitvah in planih in drugih strokovnih izdelkih o razvoju in ohranjanju cest.
• Organiziranje izobraževalnih aktivnosti, seminarjev, strokovnih predavanj.
• Sodelovanje z Družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o. (katere soustanovitelj je Društvo za ceste Primorske, skladno z določili pogodbe o ustanovitvi te družbe).
• Sodelovanje z Združenjem društev za promet in prometno infrastrukturo Slovenije (predvidena ustanovna skupščina december 2017).
• Spremljanje sodobnega razvoja znanosti in tehnologije v svetu, seznanjanje članov s temi dosežki in vključevanje članov v te aktivnosti.
• Sodelovanje pri ukrepih za izboljšanje prometne varnosti in zmanjševanju negativnih vplivov prometa na okolje, sodelovanje pri izobraževanju in vzgoji uporabnikov cest ter dvigu kulturne ravni voznikov glede varnosti na cestah in odnosa do cest in cestne opreme.
• Sodelovanje z istovrstnimi in sorodnimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini.
• Organiziranje druženja članov in spremljajočih kulturno družabnih prireditev za člane in simpatizerje društva.
• Promocija svoje dejavnosti, seznanjanje javnosti in sodelovanje z mediji.

Društvo lahko poleg nepridobitnih dejavnosti pod zakonskimi pogoji opravlja še naslednje pridobitne dejavnosti v obsegu potrebnem za doseganje namena in ciljev društva ter za opravljanje nalog in aktivnosti v naslednjih dejavnostih (7 člen):
• 58.110 – izdajanje knjig
• 58.130 – izdajanje časopisov
• 58.140 – izdajanje revij in druge periodike
• 58.190 – drugo založništvo
• 58.290 – drugo izdajanje programa
• 59.200 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
• 63.120 – obratovanje spletnih portalov
• 63.990 – drugo informiranje
• 70.210 – dejavnost stikov z javnostjo
• 70.220 – drugo podjetniško in poslovno svetovanje
• 72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
• 73.200 – raziskovanje trga in javnega mnenja
• 74.200 – fotografska dejavnost
• 74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
• 79.120 – dejavnost organizatorjev potovanj
• 79.900 – rezervacije in druge s potovanje povezane dejavnosti
• 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj
• 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
• 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje
• 91.011 – dejavnost knjižnic
• 91.012 – dejavnost arhivov
• 94.120 – dejavnost strokovnih združenj
• 94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij